Regulamin

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „MALI GIGANCI”

 1. Niepubliczny Żłobek „Mali Giganci” sprawuje opiekę nad dziećmi od 6-miesiąca życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w tzw. „długie weekendy” jeżeli obecność zgłosi mniej niż 7 rodziców. W ciągu wakacji placówka funkcjonuje normalnie.
 3. Żłobek jest czynny od 7:00 do 18:00.
 4. Placówka pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Umożliwiając rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.
 5. Żłobek zapewnia bezpieczeństwo i fachową opiekę oraz zajęcia dostosowane do wieku:
  a) język angielski
  b) muzykoterapię
  c) rytmikę
  d) bajkoterapię
  e) zajęcia ogólnorozwojowe.
 6. Przyjęcie dziecka do Żłobka dokonuje się na podstawie Umowy cywilnoprawnej oraz formularza zgłoszeniowego a także uiszczenia opłaty wpisowej.
 7. Zakres świadczeń udzielanych przez żłobek określa umowa o sprawowanie opieki zawierana pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawny opiekun), a dyrektorem żłobka lub osobą reprezentującą placówkę.
 8. Przyjęcie dziecka do żłobka może mieć miejsce w trakcie całego roku
  kalendarzowego, w zależności od dostępności wolnych miejsc.
 9. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o kolejności zapisu dziecka decyduje dyrektor i organ prowadzący żłobek.
 10. W przypadku braku wolnych miejsc, dziecko wpisywane jest na listę dzieci oczekujących na miejsce (listę rezerwową) o kolejności zapisu dziecka decyduje dyrektor i organ prowadzący żłobek.
 11. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora żłobka, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz oczekiwań rodzica.
 12. Ramowy rozkład dnia, zatwierdzony przez Dyrektora Żłobka, zostaje podany do wiadomości Rodziców i określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Żłobku.
 13. Do żłobka mogą uczęszczać jedynie dzieci w niebudzącym wątpliwości stanie zdrowia (w innym przypadku opiekun może odmówić przyjęcia dziecka do grupy w danym dniu).
 14. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego Rodzice zobowiązani są
  przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
 15. W przypadku dzieci z alergią pokarmową Rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie lekarza alergologa poświadczającego konieczność wykluczenia określonych produktów żywieniowych z jadłospisu dziecka
 16. Pracownicy placówki nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 17. Rodzic ma obowiązek informować o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku oraz niezwłocznie powiadamiać Dyrektora Żłobka o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 18. W przypadku przewidywanej przerwy w uczęszczaniu dziecka do Żłobka lub całkowitej rezygnacji Rodzice zobowiązani są do pisemnego powiadomienia o tym Dyrektora Żłobka.
 19. Na czas przyprowadzenia i odebrania dzieci z placówki, Rodzice mogą
  parkować na wyznaczonych miejscach przed budynkiem. Informacja o miejscach parkingowych będzie przekazana w trakcie dni adaptacyjnych.
 20. Dyżury wychowawców będą wywieszone na tablicy informacyjnej.
 21. Wszystkie dzieci w przedszkolu ubezpieczone są od nieszczęśliwych
  wypadków do kwoty 10.000 zł.
 22. Po przyprowadzeniu Dziecka do Żłobka należy przekazać je pod opiekę opiekuna.
 23. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać ze Żłobka Rodzice lub upoważnione przez nich pełnoletnie osoby, po uprzednim poinformowaniu i potwierdzeniu na piśmie.
 24. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie wydajemy dziecka z Żłobka.
 25. Pełną odpowiedzialność za odebranie dziecka ze Żłobka ponoszą Rodzice lub upoważnione osoby, nawet w przypadku, kiedy wraz z dzieckiem przebywają jeszcze na terenie placówki.
 26. Wszystkie rzeczy dziecka powinny być podpisane, w innym przypadku placówka nie odpowiada za zgubione rzeczy.
 27. Do żłobka należy przynieść dla dziecka: ubranka i pantofelki na zmianę, pościel, pastę oraz szczoteczkę.
 28. Opłatę wpisową, należy uiścić w dniu zapisu dziecka do żłobka i podpisania umowy z placówką. Opłata ta pobierana jest jednorazowo przy zapisaniu dziecka i nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie żłobka.
 29. Za pobyt dziecka w żłobku rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość regulowana jest zawartą umową o sprawowanie opieki.
 30. Czesne oraz opłatę za wyżywienie należy opłacać do 10-tego dnia każdego miesiąca „z góry” na konto organu prowadzącego.
 31. W przypadku nieobecności dziecka, stawka za wyżywienie podlega zwrotowi.
 32. Dzieci korzystają z dotacji pod warunkiem udzielenia w danym roku takiej dotacji przez Ministerstwo. W roku 2019 żłobek Mali Giganci jest uczestnikiem konkursu o dofinansowanie z Programu Maluch Plus, ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2019. W związku z rozstrzygnięciem konkursu, koszty czesnego (1100zł) będą pomniejszane o przyznaną kwotę z dofinansowani w rachunku na początku każdego miesiąca. Informacja o dotacjach na rok kalendarzowy (2019) będzie przekazana Rodzicom niezwłocznie po otrzymaniu jej z Ministerstwa.
 33. Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie placówki o nieobecności dziecka najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godziny 8:00. Nieobecność dziecka należy zgłosić telefonicznie.
 34. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się ze Statutem żłobka oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „MALI GIGANCI”
Format PDF (155.27 KB)