Miesięczne czesne

MIESIĘCZNE CZESNE WYNOSI ok. 650 zł*

Czesne obejmuje:

 • fachową i troskliwą opiekę nad dzieckiem w godzinach 7:00-18:00, od poniedziałku do piątku
 • zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia wspierające rozwój mowy
 • opiekę logopedy, dietetyka, położnej
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia wspierające rozwój motoryki małej i koordynacji ruchowej
 • warsztaty kulinarne
 • bajkoterapię (w języku polskim oraz angielskim)
 • zajęcia z użyciem chusty Klanzy
 • rytmikę i zabawy z elementami muzykoterapii
 • zajęcia plastyczne
 • zabawy przyrodniczo-ekologiczne
 • edukacja zdrowotna
 • zajęcia taneczne

Wyżywienie : 16,50 zł (śniadanie, II śniadanie, zupka, drugie danie, podwieczorek)

Czesne płatne jest z góry przelewem na konto do 10 dnia każdego miesiąca. Czesne nie obejmuje: pobytu dziecka w weekendy, wyżywienia oraz zajęć dodatkowych.

*Czesne wynosi 1420 zł. Od czesnego dzieci uczęszczających do żłobka odliczana jest dotacja z Urzędu Miasta Krakowa za miesiące, w których jest ona udzielana placówce. Ponadto zgodnie z przepisami Ustawy (DZ.U.2021 poz.2270) o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym na podstawie informacji uzyskanej od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wniosek Usługobiorcy (Rodzica) przysługuje dofinansowanie w ramach RKO (Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego): - dla pierwszego dziecka w rodzinie - obniżenie opłaty czesnego za pobyt dziecka w żłobku o 400 zł na miesiąc, którego zwrot zostanie dokonany po potwierdzeniu pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - dla dzieci, które są drugim bądź kolejnym dzieckiem w rodzinie od 12 do 36 miesiąca życia - kapitał przysługuje w wysokości 500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko. Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko.